Uusinta tutkimustietoa koiran kognitiosta

Tunnetussa Yhdysvaltalaisessa Current Directions in Psychological Science-lehdessä on julkaistu 11 tuoretta tutkimustulosta koiran kognitiosta.

kognitiotutkimukset-10_2016
Alkuperäinen kuva löytyy osoitteesta http://cdp.sagepub.com/ content/25/5.cover-expansion

Lehden julkaisija on maailman viidenneksi suurin lehtitalo Sage Publishing, joka on viimeisen muutaman vuosikymmenen historiansa aikana keskittynyt eri alojen tieteellisen tiedon julkaisuun. Lehden sivulta voi maksutta käydä lukemassa kunkin tutkimuksen lyhennelmän.

Artikkelien logiikka oli hieman toisistaan poikkeava: osassa tärkein tieto oli lyhennelmässä, osassa päätelmissä tai muuten tekstin lopussa. Nämä poikkeamat näkyvät alla olevassa tekstissä. Kaikki tutkimukset ovat mielestäni kiinnostavia ja kaikkien tutkimusten alkuperäisen tekstin joukossa oli paljon lisätietolinkkejä.

Minulla meni tämän pitkän tekstin kirjoittamiseen tuntikausia, joten toivottavasti tästä on iloa ja apua muille  🙂 Tekstin kuvat ovat kuvapankista.

Julkaistut tutkimukset (linkit verkossa julkaistuun maksuttomaan englanninkieliseen tekstiin):

1. Current Trends in Canine Problem-Solving and Cognition. Koirien ongelmanratkaisun ja kognition nykytrendit

blown-ink-1153078Lyhennelmä: Tiedeyhteisö on kehittämässä uusia menetelmiä, joiden avulla voidaan paremmin tutkia koirien hermoston ja perimän toimintaa. Tutkijoiden yhteistyö on tärkeää uusien tutkimuslöytöjen tekemiseksi.

Päätelmät: Tulevaisuudessa tarvitaan eri tutkimusalojen yhteistyötä ja panostamista tutkimusmetodien kehittämiseen. Tutkijoilla tulisi pätevien tulosten saamiseksi olla jatkossa tietoa koiran käytöksen etologiasta (alkuperästä). Koirien kognition tutkijoista voi jatkossa olla paljon apua muiden lajien tutkijoille.

***

2.A Review of Cognitive Abilities in Dogs, 1911 Through 2016: More Individual Differences, Please! Katsaus koirien kognitiivisiin kykyihin 1911-2016: Enemmän yksilöllisiä eroja, kiitos!

Lyhennelmä: Tutkijat väittävät koiran perusteellisesta älykkyyden tutkimisesta olevan hyötyä myös koiran ja ihmisen perusterveystutkimukselle (esimerkiksi ikääntymis- ja dementiatutkimus).

***

3. Of Dogs and MenKoirista ja ihmisistä.

men-accessible-1461057Lyhennelmä: Koirien on todettu tarkkailevan ihmisen käyttäytymisen vihjeitä tarkasti. Koirat myös pysyvät lähellä kaatunutta omistajaansa, välttelevät petollisia ihmisiä ja suosivat ihmistä, joka antoi tietoa palkkion sijainnista (verrokkina ihminen, joka ei tietoa antanut). Toisaalta koirien ei havaittu menevän auttamaan onnettomuudessa. Avaruudellista muistia ja laskutehtäviä tutkittaessa havaittiin koirilla olevan kykyjä niihin, mutta vähemmän kuin muilla aiemmin tutkituilla lajeilla.

***

4. Current Trends in Dog-Human Communication. Do Dogs Inform? Koiran ja ihmisen välisen kommunikaation nykytrendit. Välittävätkö koirat tietoa?

sign-1444991Lyhennelmä: Koirien kyky ymmärtää ihmistä on todennäköisesti tulosta sopeutumisesta elämään ihmisten kanssa ja kesyyntymisen jälkeen tapahtuneista valintaprosesseista. Viime vuosina on ollut kiinnostusta selvittää, kuinka paljon koirien viestintä muistuttaa ihmisvauvojen viestintää. Pohdintaa tuoreesta tutkimuksesta, jossa selvitettin, kuinka iso osa koirien kommunikaatiosta on tiedon antamista muille. Tähän asti tätä piirrettä on pidetty tyypillisenä ainoastaan ihmiselle.

Yhteenveto: Koirilla näyttää olevan kyky ymmärtää ihmisen aie kommunikoida ja joissain tilanteissa auttaa tai odottaa ihmisen auttavan. Siitä on olemassa vain ristiriitaista tietoa, ymmärtääkö koira ihmisen mielentilaa,  asioiden viitteellisyyttä tai pyrkiikö kommunikoimaan antaakseen tietoa. Näitä kaikkia on syytä tutkia  lisää tulevaisuudessa.

***

5. Are Dogs Social Generalists? Canine Social Cognition, Attachment, and the Dog-Human BondOvatko koirat lahjakkaita sosiaalityöntekijöitä? Koirien sosiaalikognitio, kiintymys ja koiran ja ihmisen välinen side.

Lyhennelmä: Koirien käytöksen vaihtelevuus voisi selittyä kyvyllä sosiaaliseen muovautuvuuteen. Koko populaatioon kohdistuvilla tutkimuksilla, esimerkiksi kiintymismallitutkimuksella saataisin lisätietoa syistä kesykoiran biologiseen menestykseen. Tästä tiedosta voisi olla hyötyä laajasti sekä ihmisille että koirille.

world-social-forum-2005-1525689Päätelmät: Vaikka koirat oppisivat nopeasti vastaamaan toisen rodun eleisiin ja äänimerkkeihin, näiden kykyjen kehittyminen voi tarkoittaa kommunikaation vaikeutumista toisten koirien kanssa. Kehityssuunnan muuttuminen (vajaa yksilönkehitys) voi johtaa myös eroahdistuksen pahenemiseen. Lisääntynyt vuorovaikutus ihmisen kanssa voi lisäksi estää ongelmanratkaisutaidon kehittymistä. Viimeinen ilmiö on jo havaittu papukaijoilla.
Koirien käytös ihmistä kohtaan kuitenkin vaihtelee rajusti koiran elinympäristön mukaan: kolme neljännestä maailman koirista eli vapaana elävät raadonsyöjät käyttäytyvät agressiivisesti tai pelokkaasti, kun taas osa muista koirista elää turvalliseksi kokemassaan suhteessa ihmisen kanssa. Näistä syistä sosiaalistumisen ja kesyyntymisen ymmärtäminen yksilöllinen vaihtelu huomioon ottaen on tärkeää kesykoiraa tulevaisuudessa tutkiessa.

***

6.  The Genetics of How Dogs Became Our Social AlliesKuinka koirista tuli ihmisten sosiaalisia liittolaisia: perimän näkökulma.

dna-sequence-1570578Lyhennelmä: Koska kesykoirat kehittyivät sudesta nykyisiksi kommunikaatiotaitureiksi, ne olisivat ideaali tutkimuskohde sosiaalisen käytöksen periytymisen tutkimiselle. Tässä tutkimuksessa esitetään todisteita siitä, miksi viimeaikaisia rotutyppien valintaperiaatteita voidaan käyttää mallina tutkittaessa persoonallisuuden geneettistä rakennetta. Samoin esitetään todisteita ihmisten ohjaaman käyttäytymisen olevan selvästi yhteydessä pieneen määrää geenejä, joiden aktivoituminen ihmisessä voi aiheuttaa esimerkiksi autistisia tai skitsofreenisia piirteitä. Tutkijat ehdottavat, että koirilla tutkittaisiin sosiaalievoluution genetiikkaa ja kehitystä ja voitaisiin sitä kautta luodata myös ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

***

7.  How Dogs Perceive and Understand UsKuinka koirat hahmottavat ja ymmärtävät meidät [ihmiset].

glass-cube-and-sphere-1423317Päätelmät: Vaikuttaa siltä, että koirien herkkyys ja kyvyt visuaalisessa maailmassa ovat koirille edullisia työskennellessä ja eläessä ihmisten kanssa. Tutkijoiden mukaan koirilla on riittävästi havainto- ja kognitiivisia kykyjä tulkitsemaan hienovaraista syrjintää tai monivivahteista luokittelua. Koirat kykenivät erottamaan ja yhdistelemään tehtävälle oleelliset piirteet tietokoneelta laboratorioympäristössä. Koirat myös vaikuttavat keräävän paljon tietoa asuessaan lemmikkinä yhdessä ihmisten kanssa. Ihmisen kasvoilta tunteita ja eleitä tulkitsemalla koira voi kommunikoida ja toimia yhdessä ihmisen kanssa.

***

8. What Is Special About Dog Cognition? Mitä erityistä koiran kognitiossa on? 

opposites-1551950Päätelmät: Koirilla on uskomaton kyky viekoitella suurempi, vahvempi ja älykkäämpi rotu suojelemaan itseään. Väitteet kognitiivisista kyvyistä vaativat kuitenkin paljon todisteita. Tämän kolmen tutkimuksen katsauksen mukaan koiran kognitioksi kutsuttu ilmiö johtuu ehdollistumisen, ihmisen kehoon tai eleisiin reagoinnin ja ihmisen vahvistaman toiminnan periaatteista. Näiden periaatteiden pohjalta koiran voi olettaakin olevan herkkä tarkkailemaan ihmistä. Koirilla ei tutkijoiden mukaan myöskään voi näistä syistä olettaa olevan kognitiota.

***

9.   Sharing More Than the Sofa: What Dogs Can Teach Us About Human Self-Control Kun jaetaan muutakin kuin sohva: Mitä koirat voivat opettaa meille [ihmisille] ihmisten itsehillinnästä. 

sit-on-it-1499436Lyhennelmä: Ihmisillä tehtyjen tutkimusten mukaan itsekurin vaikutus suoritukseen vähenee, jos suoritus on tehtävä sen jälkeen, kun itsekuria on jo koeteltu jollain tavalla. Tämä egon ehtymiseksi kutsuttu ilmiö rajoittuu ihmisten uskomusten ja havaintojen mukaan. Tämä sama ilmiö on havaittu myös koirilla. Tämä viittaa siihen, että ilmiön takana on sama biologinen mekanismi. Ilmiötä koirilla tutkimalla voitaisiin siis saada tietoa myös ihmisten itsehillinnästä.

Päätelmät: Tämä tutkimus vahvisti tutkijoiden käsityksen siitä, että ilmiötä kannattaisi todella tutkia koirilla, joiden reaktioita eivät vaimenna ihmisten uskomukset.

***

10. Now You See It, Now You Don’t: Object Permanence in DogsNyt näet sen, nyt et: Esineiden pysyvyys koiran näkökulmasta

Digital StillCameraLyhennelmä: Koirien kognitiivisia kykyjä voidaan arvioida ihmisten kehitystä kuvaavasta kirjallisuudesta otettujen harjoitusten avulla. Yhdessä näistä harjoituksista selvitetään, ymmärtääkö tutkittava tietyn esineen olevan olemassa, vaikkei näe esinettä. Harjoituksessa siirretään esineen sisältävää astiaa. Tutkijat löysivät todisteita siitä, että koira voi muistaa piilotetun esineen: koira vaikutti tunnistavan esineen sekä sen paikasta että väristä johtuvasta ristiriidasta huolimatta. Esineen pysyvyyden ymmärtämisen tutkimuksen tulokset tarjoavat keinoja arvioida koiran kognitiivista kehitystä.

***

11. Why Did the Dog Walk Into the MRI? Miksi koira käveli magneettikuvauslaitteeseen? 

brain-in-hand-1312350Päätelmät: Koirilla niiden hereillä ollessa tehtyjen magneettikuvausten avulla voidaan tulevaisuudessa saada tietoa myös ihmisistä, esimerkiksi kehittämällä myös ihmisiin pätevä malli kognition ja yhteiskunnan kehityksestä. Koirien käytöksen syistä magneettikuvauksen avulla saadut tulokset ovat yhteneväisiä muilla roduilla, kuten jyrsijöillä ja kädellisillä tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa. Tekniikan kehittyessä on ollut jo mahdollista tutkia yksittäisten koirien hermostolle tyypillisiä reaktioita ja niiden vaikutuksia temperamenttiin ja kognitioon. Näitä tuloksia voidaa käytää esimerkiksi valitessa koiralle sopivaa työtä (esim terapia- tai poliisikoirat). Tulevaisuudessa magneettikuvauksen avulla voitaisiin tutkia esimerkiksi aivojen reaktioita eri kognitiotasoihin ja oppia näiden avulla asioita koirien kognitiosta ja havaintokyvystä. On odotettavissa, että eläinlääkärien käyttöön alkaa tulla magneettikuvauslaitteita, koska koiria voidaan niiden avulla tutkia nukuttamatta.

”Mopsit ovat anatominen katastrofi”

Näin on otsikoitu erään eläinlääkärin mielipidekirjoitus brittiläisessä The Guardian-lehdessä. Kirjoittajan mukaan eläinlääkärien on puututtava asiaan, vaikka bisnes kärsisi.”Koirien omistajille on kerrottava, että jotkut rotukoirat syntyvät kärsimään koko ikänsä, vaikka se järkyttäisi asiakkaita ja vaikeuttaisi joidenkin lääkärien toimeentuloa”, lukee tekstissä. Artikkelissa tarkennetaan vielä, että lyttykuonoisten koirien ongelmista kärsivät mopsien lisäksi myös esimerkiksi bulldogit, ranskanbulldogit ja shih tzut.

Kuva: Wallpaper Zone

Brakykefalisesta akondroplasiasta eli lyhytkalloisuudesta seuraa koiralle muun muassa hengitysvaikeuksia. Koiralla voi olla erilaisia ahtaumia pään ja nielun alueella. Anatomiset ongelmat voivat aiheuttaa koiralle myös jatkuvaa kipua. Lyhytkuonoisuudesta johtuvat hengitysvaikeudet saattavat estää riittävän happimäärän kulkeutumisen elimistöön tai tiettyihin elimistön osiin. Koirilla on myös usein liikkumis- puremis- ja nielemisvaikeuksia.

BVA eli British Veterinary Association (Ison-Britannian Eläinlääketieteellinen Yhdistys) on tämän vuoden aikana kehottanut muutaman otteeseen lemmikkiä etsiviä ihmisiä olemaan hankkimatta lyttykuonokoiraa. Kehoitusta perustellaan pyrkimyksellä parantaa koirien perintötekijöitä. Maaliskuussa 2016 BioMed Centralin julkaiseman tutkimuksen (A genetic assessment of the English bulldog eli bulldogin geneettinen arviointi) mukaan bulldogeilla on perimässään vain pieni geneettisen muuntelun mahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, ettei rotua pystytä enää kehittämään terveempään suuntaan.

Mopsien ja muiden lyttykuonoisten lemmikkien suosio on ollut Britanniassa nousussa viimeisen vuosikymmenen, mutta suunta halutaan kääntää toiseksi. Tietoinen rodunjalostus pelkästään äärimmäisten ulkonäköseikkojen takia halutaan saada vähenemään.